User Tools

Site Tools


how-to-extend-disk-linux

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
how-to-extend-disk-linux [2020/05/27 12:44]
admin
how-to-extend-disk-linux [2020/10/22 09:04] (current)
admin [2. Mở rộng ổ đĩa trên Ubuntu]
Line 42: Line 42:
  
 ====== 2. Mở rộng ổ đĩa trên Ubuntu ====== ====== 2. Mở rộng ổ đĩa trên Ubuntu ======
 +
 +Với Ubuntu, việc mở rộng ổ đĩa có phần đơn giản hơn trên CentOS.
 +
 +__**Bước 1**__: Đầu tiên, bạn dùng công cụ parted để nhận diện lại kích thước của các phân vùng:
 +
 +''​**parted -l**''​
 +
 +Khi công cụ parted này hỏi Fix/Ignore, bạn hãy trả lời bằng các gõ ''​**Fix**''​.
 +
 +{{ :​ubuntu-1.png?​600 |}}
 +
 +__**Bước 2**__: Sử dụng công cụ cfdisk để resize lại phân vùng. Ở đây chúng tôi sử dụng driver VirtIO cho ổ đĩa nên tên ổ đĩa sẽ là vda.
 +
 +''​**cfdisk /​dev/​vda**''​
 +
 +Sau đó bạn sử dụng phím mũi tên lên xuống trên bàn phím để di chuyển đến phân vùng cần mở rộng. Ở đây chúng tôi sẽ mở rộng vào phân vùng chứa / nên dong được lựa chọn sẽ nằm ở trên phần màu xanh: //Free space//.
 +
 +Tiếp theo, ta sẽ sử dụng phím mũi tên sang trái/​phải để lựa chọn chức nặng ''​**Resize**''​. Công cụ ''​**cfdisk**''​ sẽ tự động tính toán kích thước tối ưu. Bạn cần ấn Enter để xác nhận kích thước này.
 +
 +{{ ::​ubuntu-disk2.png?​600 |}}
 +
 +Sau đó, bạn tiếp tục sử dụng mũi tên trái/​phải và di chuyển đến chức năng ''​**Write**'',​ xác nhận bằng cách gõ ''​**Yes**''​. ​
 +
 +{{ ::​ubuntu-disk3.png?​600 |}}
 +
 +Như vậy là bạn đã hoàn thành việc mở rộng ổ đĩa trên Ubuntu. Chúc bạn thành công.
 +
  
how-to-extend-disk-linux.1590558284.txt.gz · Last modified: 2020/05/27 12:44 by admin