User Tools

Site Tools


fbasic

Các chức năng cơ bản của panel quản lý gồm có:

1. Kiểm tra trạng thái

Kiểm tra tình trạng hoạt động hiện tại của VPS

Các trạng thái bao gồm:

- Đang chạy/Running: VPS đang hoạt động bình thường

- Đã dừng/Stopped : VPS đã tắt

- Tạm khóa/Suspended: VPS tạm bị khóa không sử dụng được (có thể do chưa đóng tiền gia hạn, vi phạm chính sách…)

- Không rõ/Unknown: trạng thái mặc định

2. Ghi chú

Giúp ghi chú lại để tiện quản lý VPS

3. Thao tác tắt, bật và khởi động lại

- Bật VPS: dùng trong trường hợp lỡ tắt VPS

- Dừng VPS: Chỉ dùng chức năng này khi VPS bị treo hoặc không thể đăng nhập. Thao tác này giống như việc bấm nút nguồn trên máy tính, sẽ khiến ngắt điện trên VPS và khiến VPS Dừng ngắt ngay lập tức. Do đó, một số dữ liệu chưa được lưu hoặc đang trong tiến trình lưu sẽ bị mất. Quý khách nên dùng chức năng SHUTDOWN BÊN TRONG VPS để đảm bảo an toàn dữ liệu.

- Khởi động lại: Chỉ dùng chức năng này khi VPS bị treo hoặc không thể đăng nhập. Thao tác này giống như việc bấm nút nguồn trên máy tính, sẽ khiến ngắt điện trên VPS và khiến VPS Dừng ngắt ngay lập tức. Do đó, một số dữ liệu chưa được lưu hoặc đang trong tiến trình lưu sẽ bị mất. Quý khách nên dùng chức năng RESTART BÊN TRONG VPS để đảm bảo an toàn dữ liệu.

fbasic.txt · Last modified: 2019/10/07 19:10 by admin