User Tools

Site Tools


howtoregister

Đăng kí account

Đăng kí tại trang https://levnode.com - đây là trang panel quản lý để thao tác lệnh với VPS và gia hạn.

1. Bấm nút “Đăng kí”

2. Điền form thông tin

  • Họ và tên (Nguyễn Thanh Sơn)
  • Tên account đăng nhập (levacc123)
  • Mật khẩu + xác nhận mật khẩu
  • Địa chỉ email ([email protected])
  • Facebook link (facebook.com/sonvps)*

(*)Lưu ý: điền chính xác địa chỉ Facebook thường xuyên sử dụng, do hệ thống sẽ dùng link facebook này để nhắn tin báo hết hạn định kì

Sau khi điền đầy đủ thông tin vui lòng bấm đăng kí/register để hoàn tất quá trình tạo account.

howtoregister.txt · Last modified: 2019/10/09 09:38 by admin