User Tools

Site Tools


frdp

Xuất file RDP

Xuất file RDP danh sách vps trong panel quản lý. Tích chọn những vps bạn muốn xuất danh sách và chọn “Xuất file RDP” từ menu bên phải. Lưu ý: một số máy tính không thể remote 1 lúc quá nhiều vps (có thể chỉ được 10-15 vps một lúc), bạn nên thử nghiệm và chia thành nhiều danh sách nhỏ.

Hệ thống sẽ xuất ra 1 file có đuôi .rdg, các bạn có thể lưu file này tại desktop cho tiện sử dụng, các bạn cũng có thể đổi lại tên file nếu muốn.

frdp.txt · Last modified: 2019/10/07 19:15 by admin