Hướng dẫn đăng ký Tiktok Shop US

1. Registration Page

 • Đầu tiên, bạn sẽ cần phải đăng ký tài khản bằng Số điện thoại & Email
  • Một số phần mềm cung cấp số điện thoại US các bạn có thể tham khảo: TextNow, Dingtone.​
 • Hãy đảm bảo khu vực của bạn là Hoa Kỳ​
  • Phần này các bạn có thể sử dụng Proxy và VPS, để đảm bảo thì các bạn nên dùng VPS.​
  • Còn ngon nhất vẫn là có người ở nước sở tại đăng ký giùm.​
 • Khi bạn đã đăng ký, tài khoản sẽ chỉ được xác minh hoạt động ở trong khu vực của bạn​
 • Thứ hai, ở cửa sổ pop-up như hình bên dưới, bạn phải click xác nhận các thỏa thuận và điều khoản, cũng như điền invitation code khớp với email đăng nhập của bạn để bắt đầu kinh doanh.​

Firstly, you will need to sign up with Phone Number & Email for an account.​

Navigate to TikTok Shop Seller Center (https://seller-us.tiktok.com) to register your account. ​

Please ensure your region is US​

Once you have signed up, the account will be verified as operated in your region only. ​

Secondly, by seeing this pop-up, make sure to click to confirm the agreements and terms, as well as fill in the invitation code that matches your login email to start your business.

2. Các bước để thiết lập cửa hàng TikTokShop !

Step 1 - Xác minh thông tin của bạn - Verify your documents

Điền thông tin doanh nghiệp của bạn - Fill in your business information

Chọn một loại hình kinh doanh và đặt tham chiếu cửa hàng của bạn, chẳng hạn như tên cửa hàng

Choose a business type and set your shop reference, such as shop name

Thông tin công ty bổ sung sẽ cần thiết cho Corporate Sellers, bao gồm Tên công ty, Số đăng ký kinh doanh (NIB) và Địa chỉ doanh nghiệp đã đăng ký

Extra company information will be needed for Corporate Sellers, which includes Company Name, Business Registration Number (NIB) and Registered Business Address

Tải lên tệp nhận dạng của bạn - Upload your Identification files

Mọi công ty hoặc cá nhân muốn kinh doanh trên TikTok Shop phải được xác minh thông tin cá nhân của họ. Tài liệu cần thiết là bản scan Hộ chiếu hoặc Bằng lái xe hoặc An sinh xã hội

Every corporation or individual who wants to conduct business on TikTok Shop must have their personal information verified. Document needed is scanned copy of Passport or Driver License or Social Security

Quan trọng - Important:

 • Thông tin công ty hoặc cá nhân không thể thay đổi sau khi gửi. Vui lòng đảm bảo các tài liệu được điền và tải lên chính xác.
 • Thông tin công ty hoặc cá nhân được gửi sẽ được hiển thị trên hồ sơ TikTok Shop Seller

Company or personal information cannot be changed after submission. Please make sure the documents are filled and uploaded correctly. Company or personal information submitted will be shown on your TikTok Shop Seller profile.

Trước khi bạn được trả tiền - Before you get paid

TikTok Shop sẽ thu thập thông tin thanh toán của bạn theo loại hình kinh doanh.

Tiktok Shop will collect your payment information according to sellers' business type.

Về thông tin thuế của bạn - About your Tax information

 • TikTok Shop yêu cầu tất cả seller phải hoàn thành U.S. Tax Identity Information Interview.
 • US businesses/individuals cần điền theo Biểu mẫu W9non-US businesses/individuals cần điền thông tin Biểu mẫu W8. ​

TikTok Shop requires that all sellers complete the U.S. Tax Identity Information Interview. US businesses/individuals need to fill in W9 Form, and non-US businesses/individuals need to fill in W8 Form information.

TikTok Shop sẽ thu thập thông tin thuế của bạn theo loại hình kinh doanh của bạn.

Tiktok Shop will collect your tax information according to your business type.

Step 2 - Upload 1 product​

 • Tải sản phẩm đầu tiên của bạn lên TikTok Shop bằng cách nhấp nút “Tải lên ngay”. ​
 • Quan trọng: Sản phẩm đã được thêm TikTok Shop sẽ không hiển thị cho đến khi hoàn tất xác minh tài liệu. ​

Upload your first product to TikTok Shop by clicking the “Upload Now” button.​

Important: Product that has been added to TikTok Shop will not be visible until document verification is completed.

Vui lòng điền địa chỉ nhận và số điện thoại tại kho của bạn để đảm bảo dịch vụ hậu cần hoạt động trơn tru. Bạn có thể đặt địa chỉ trả hàng của mình giống với địa chỉ nhận hoặc bạn có thể điền một địa chỉ khác.

Please fill out your shop warehouse pickup address and phone number to ensure the logistics service runs smoothly. You can set your return address to be the same as the pickup address, or you can fill in a different address.

3. Start to sell !